Ewidencja kontroli 2017

Ewidencja kontroli przeprowadzonych w 2017 roku

 

Lp. Instytucja kontrolująca Zakres kontroli Data kontroli
1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. 05.01.2017r - 11.01.2017r
2. Narodowy Fundusz Zdrowia Podlaski oddział Wojewódzki w Białymstoku Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: choroby wewnętrzne – hospitalizacja, diabetologia – hospitalizacja, endokrynologia – hospitalizacja, reumatologia – hospitalizacja. Okres objęty kontrolą: IV kwartał 2016r. oraz rok 2017. 26.01.2017r - 02.092.2017r
3. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Białymstoku Kontrola interwencyjna w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii. 09.02.2017r
4. Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku Bieżący nadzór sanitarny zakładów stosujących aparaturę rtg oraz urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne. 20.02.2017r
5. Narodowy Fundusz Zdrowia Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie wybranych świadczeń lekarza poz oraz położnej poz. Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje weryfikację prawidłowości wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju poz w następujących obszarach: - zasadność sprawozdania badań diagnostycznych przez lekarza poz (obszar 1), - realizacja przez lekarza poz obowiązku wykonywania bilansów zdrowia (obszar 2), - prawidłowość rozliczania świadczeń położnej poz z OW NFZ - wizyty w edukacji przedporodowej oraz wizyty patronażowe (obszar 3). 21.02.2017r - 17.03.2017r
6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Kontrola problemowa, planowa – przestrzeganie przepisów ustawy o odpadach. 23.02.2017r - 06.03.2017r
7. Konsultant Wojewódzki ds. Patomorfologii Kontrola Pracowni cytologii oraz Pracowni histopatologii (dostępność do świadczeń zdrowotnych, personel medyczny, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny, prowadzenie dokumentacji medycznej). 20.02.2017r
8. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa. 13.03.2017r - 14.04.2017r
9. Narodowy Fundusz Zdrowia podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie rozliczania świadczeń w grupach JGP związanych z patologią noworodka ( N 24 i N 251). Zakres kontroli: ocena prawidłowości realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: neonatologia – hospitalizacja III poziom referencyjny - N20, N21, N22, N23, N24, N25. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 21.04.2017r - 06.06.2017r
10. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Białymstoku Kontrola jakości wody ciepłej w kierunku Bakterii Legionella z instalacji wewnętrznej Szpitala w punkcie poboru:Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Oddział Ortopedyczno – Urazowy. 15.05.2017r
11. Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Białymstoku Sprawdzenie warunków przechowywania i oznakowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zasad i trybu prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, .środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, prekursorami kategorii 1, prowadzonej dokumentacji, kwalifikacje osób wykonujących czynności fachowe, warunków sporządzania leków,aptecznych i recepturowych oraz pobranie prób leków aptecznych lub recepturowych do badań kontrolnych. 26.05.2017r - 01.06.2017r
12. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Kontrola trwałości projektu „Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług” nr WND-RPPD.06.02.00-20-001/11 w ramach Osi Priorytetowej VI. 12.06.2017r - 07.07.2017r
13. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Realizacja zadań obronnych przez podmioty lecznicze i jednostki samorządu terytorialnego. 13.06.2017r - 13.06.2017r
14. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Kontrola gospodarki finansowej w zakresie zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za okres 01.01.2015r. - 31.12.2016r. 04.07.2017r - 28.07.2017r
15. Państwowa Inspekcja Pracy – Inspektor Pracy w Białymstoku Kontrola przestrzegania przez pracodawcę wybranych przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy, min. w zakresach: zatrudnianie w godzinach nadliczbowych w grupie pielęgniarek i położnych, wypłata nagród jubileuszowych, terminowość wypłacania wynagrodzenia za pracę, wykonywanie pracy na podstawie umów cywilno – prawnych. 06.07.2017r - 19.07.2017r
16. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi. 22.08.2017r - 23.08.2017r
17. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie nefrologii dziecięceji Kontrola Poradni Nefrologii Dziecięcej – dostępność do świadczeń zdrowotnych, wyposażenie Poradni w aparaturę i sprzęt medyczny oraz ich wykorzystanie. 22.08.2017r
18. Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Białymstoku Kontrola kompleksowa w całym Szpitalu 04.09.2017r
19. Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Białymstoku Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy, przestrzeganie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. 09.09.2017r
20. Narodowy Fundusz Zdrowia Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku Prawidłowość realizacji, dokumentowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w 2016r. w wybranych zakresach świadczeń:
- w zakresie legalności i rzetelności dokumentowania oraz rozliczania świadczeń w grupach zachowawczych JGP: F07, F16, F16E, F16F, F26, F26E, F26F, F36.
- przestrzeganie zasad ustalania norm minimalnych zatrudnienia pielęgniarek w wybranym oddziale szpitalnym oraz przestrzeganie w/w norm w 2017r
(Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Oddział Gastroenterologii)
11.09.2017r - 07.11.2017r
21. Konsultant Wojewódzki ds. farmacji szpitalnej dla obszaru województwa podlaskiego, Kontrola działalności Apteki szpitalnej, min. realizacja zadań ustawowych w zakresie gospodarki produktem leczniczym, wyrobem medycznym, wyposażenie w aparaturę oraz aktualna sytuacja kadrowa. 21.09.2017r
22. Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Białymstoku Urzędowa kontrola kuchenek oddziałowych w zakresie bezpieczeństwa żywienia w szpitalu. 25.09.2017r - 26.09.2017r
23. Narodowy Fundusz Zdrowia Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku Realizacja świadczeń udzielanych na podstawie karty DILO w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne iambulatoryjna opieka specjalistyczna w następujących obszarach:
- spełnianie wymagań niezbędnych do realizacji pakietu onkologicznego (okres objęty kontrolą : od 01.01.2016r. do dnia przeprowadzenia kontroli,
- prawidłowości rozliczania świadczeń w ramach pakietu onkologicznego w wybranych zakresach świadczeń (okres objęty kontrolą: 01.01.2016r. - 31.03.2017r).
12.10.2017r - 24.11.2017r
24. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neonatologii Kontrola Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią. Przedmiot kontroli: ocena bazy,wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, stopnia i prawidłowości wykorzystania sprzętu medycznego; ocena liczby i struktury zatrudnienia wyższego i średniego personelu medycznego; ocena realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego personelu medycznego; ocena dostępności do świadczeń medycznych. 27.10.2017r
25. Wojciech Ordon Indywidualna Praktyka Lekarska w Łodzi (z upoważnienia Ministerstwa Zdrowia) Kontrola etapu diagnostycznego programu profilaktyki raka szyjki macicy wybranych świadczeniodawców na terenie kraju. 08.11.2017r
26. Narodowy Fundusz Zdrowia Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku Weryfikacja zgodności stanu faktycznego z ofertą. Zakres: badania rezonansu magnetycznego (RM), badania tomografii komputerowej (TK). 10.11.2017r
27. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie alergologii Kontrola Poradni Alergologicznej. Zakres: dostępność świadczeń z zakresu alergologii, organizacja pracy, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny. Okres objęty kontrolą: od stycznia 2017r do listopada 2017r 16.11.2017r
28. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii dziecięcej Kontrola Poradni Kardiologii Dziecięcej. Zakres: dostępność do świadczeń zdrowotnych, realizacja kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, pielęgniarek, położnych,personel medyczny kontrolowanej jednostki, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny, dokumentacja medyczna, przestrzeganie zasad ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. 16.11.2017r
29. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej Kontrola w Oddziale Chirurgii Ogólnej – dostępność do świadczeń zdrowotnych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz ich wykorzystanie, oraz aktualna sytuacja kadrowa. 17.11.2017r
30. Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, Kontrola w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin. 29.11.2017r
31. Narodowy Fundusz Zdrowia Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Zakres: ocena prawidłowości realizacji umów z dnia 30.09.2017r oraz z dnia 30.12.2011r. (ze zm.) o udzielanie świadczeń w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji w/w umów w obszarach:
- zgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej,
- prawidłowość realizacji i zasadność kwalifikowania i sprawozdawania wybranych świadczeń,
- zasadność i prawidłowość rozliczenia świadczeń finansowanych w oparciu o skalę punktacji stanu pacjenta TISS-28,
- rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów.
29.11.2017r - 05.01.2018r
32. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurologii dziecięcej Kontrola Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej oraz gabinetu diagnostyczno – zabiegowego. Zakres: kontrola funkcjonowania oddziału oraz gabinetu diagnostyczno - zabiegowego, ocena realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, pielęgniarek oraz osób wykonujących inne zawody medyczne, oszacowanie dostępności świadczeń zdrowotnych, zasobów kadrowych. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, kontrola poziomu udzielanych świadczeń. 30.11.2017r
33. Konsultant Wojewódzki ds. Chorób Wewnętrznych Kontrola Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej. Zakres: dostępność i prawidłowość działań diagnostyczno – terapeutycznych, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, organizacja pracy, prawidłowość szkolenia specjalizacyjnego. 06.12.2017r
34. Konsultant Wojewódzki ds. Chorób Wewnętrznych Kontrola Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej. Zakres: spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarzy. 06.12.2017r
35. Narodowy Fundusz Zdrowia Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – programy zdrowotne (lekowe): ”leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)” wraz z zakresem skojarzonym. Okres objęty kontrolą: listopad 2015r. - wrzesień 2017r 15.12.2017r

 

Z dokumentacją dotyczącą przebiegu i efektów kontroli (w tym wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów przeprowadzających kontrole) można zapoznać się w Sekretariacie Zakładu, przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku.

 

Metryka strony

Udostępniający: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Dział Administracji

Data wytworzenia: 2017-07-27

Wprowadzający: Bogusław Bajko

Data modyfikacji: 2018-01-18

Opublikował: Bogusław Bajko

Data publikacji: 2017-08-17