Ewidencja kontroli 2017

Ewidencja kontroli przeprowadzonych w 2017 roku

 

Lp. Instytucja kontrolująca Zakres kontroli Data kontroli
1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. 05.01.2017 - 11.01.2017
2. Narodowy Fundusz Zdrowia Podlaski oddział Wojewódzki w Białymstoku Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: choroby wewnętrzne – hospitalizacja, diabetologia – hospitalizacja, endokrynologia – hospitalizacja, reumatologia – hospitalizacja. Okres objęty kontrolą: IV kwartał 2016r. oraz rok 2017. 26.01.2017 - 02.092.2017
3. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Białymstoku Kontrola interwencyjna w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii. 09.02.2017
4. Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku Bieżący nadzór sanitarny zakładów stosujących aparaturę rtg oraz urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne. 20.02.2017
5. Narodowy Fundusz Zdrowia Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie wybranych świadczeń lekarza poz oraz położnej poz. Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje weryfikację prawidłowości wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju poz w następujących obszarach: - zasadność sprawozdania badań diagnostycznych przez lekarza poz (obszar 1), - realizacja przez lekarza poz obowiązku wykonywania bilansów zdrowia (obszar 2), - prawidłowość rozliczania świadczeń położnej poz z OW NFZ - wizyty w edukacji przedporodowej oraz wizyty patronażowe (obszar 3). 21.02.2017 - 17.03.2017
6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Kontrola problemowa, planowa – przestrzeganie przepisów ustawy o odpadach. 23.02.2017 - 06.03.2017
7. Konsultant Wojewódzki ds. Patomorfologii Kontrola Pracowni cytologii oraz Pracowni histopatologii (dostępność do świadczeń zdrowotnych, personel medyczny, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny, prowadzenie dokumentacji medycznej). 20.02.2017
8. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa. 13.03.2017 - 14.04.2017
9. Narodowy Fundusz Zdrowia podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie rozliczania świadczeń w grupach JGP związanych z patologią noworodka ( N 24 i N 251). Zakres kontroli: ocena prawidłowości realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: neonatologia – hospitalizacja III poziom referencyjny - N20, N21, N22, N23, N24, N25. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. 21.04.2017 - 06.06.2017
10. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Białymstoku Kontrola jakości wody ciepłej w kierunku Bakterii Legionella z instalacji wewnętrznej Szpitala w punkcie poboru:Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Oddział Ortopedyczno – Urazowy. 15.05.2017
11. Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Białymstoku Sprawdzenie warunków przechowywania i oznakowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zasad i trybu prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, .środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, prekursorami kategorii 1, prowadzonej dokumentacji, kwalifikacje osób wykonujących czynności fachowe, warunków sporządzania leków,aptecznych i recepturowych oraz pobranie prób leków aptecznych lub recepturowych do badań kontrolnych. 26.05.2017 - 01.06.2017
12. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Kontrola trwałości projektu „Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług” nr WND-RPPD.06.02.00-20-001/11 w ramach Osi Priorytetowej VI. 12.06.2017 - 07.07.2017
13. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Realizacja zadań obronnych przez podmioty lecznicze i jednostki samorządu terytorialnego. 13.06.2017 - 13.06.2017

 

Z dokumentacją dotyczącą przebiegu i efektów kontroli (w tym wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów przeprowadzających kontrole) można zapoznać się w Sekretariacie Zakładu, przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku.

 

Metryka strony

Udostępniający: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Dział Administracji

Data wytworzenia: 2017-07-27

Wprowadzający: Bogusław Bajko

Data modyfikacji: 2017-08-17

Opublikował: Bogusław Bajko

Data publikacji: 2017-08-17