Kontrola zarządcza 2018

Plan działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
na rok 2018

 

 

Lp. Cel - Zadanie Działania - sposób realizacji Termin realizacji Osoba lub Komórka odpowiedzialna za realizację zadania/działania Mierniki realizacji zadania (planowana wartość do osiągnięcia)
1 2 3 4 5 6
1. Zapewnienie wystarczającej liczby łóżek do hospitalizacji pacjentów oraz warunków lokalowych odpowiadających potrzebom chorych i wymogom NFZ 1. Monitorowanie liczby łóżek w poszczególnych oddziałach szpitala.
2. Monitorowanie liczby pacjentów zgłaszających się do szpitala celem zidentyfikowania potrzeb.
3. Monitorowanie wymogów formalno – prawnych pod kątem ich spełniania w ramach umowy z NFZ.
4. Monitorowanie sprawności sprzętu medycznego.
5. Analiza zasobów kadrowych – zapewnienie wykwalifikowanego personelu
1 raz w miesiącu Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 95% (wraz z miejscami dostawowymi 100%)
2. Realizacja Planu Finansowego Zakładu Comiesięczna analiza poziomu realizacji Planu Finansowego. Na bieżąco Główny Księgowy Zgodnie z Planem Finansowym
3. Realizacja programów unijnych 1. Prowadzenie terminarza spraw oraz informowanie kierownika jednostki o najważniejszych terminach.
2. Monitorowanie stanu realizacji wskaźników i kolejnych etapów postępowania.
3. Dbałość o płynność finansową projektu w kontekście stanu finansów zakładu.
Na bieżąco Samodzielne stanowisko ds. Programów Unijnych 100%
4. Modernizacja infrastruktury technicznej obiektów budowlanych 1. Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej związanej z planami remontu i modernizacji obiektów szpitalnych.
2. Realizacja umów związanych z wykonaniem inwestycji.
Na bieżąco Główny Specjalista Kierownik Działu Inwestycji 100%
4a. Zapewnienie pomieszczeń do przechowywania archiwalnej dokumentacji medycznej, spełniających wymogi obowiązujących przepisów Wyodrębnienie i przystosowanie pomieszczeń na terenie Zakładu na potrzeby Archiwum – ewentualnie zakup kontenerów 1 rok Dział Administracji – Sekcja Archiwum 100%
4b. Zapewnienie pomieszczeń Aptece Szpitala Zaprojektowanie nowej lokalizacji pomieszczeń Apteki w budynku nr 13 w kondygnacji piwnic i parteru W latach 2019-2020 Kierownik Apteki 100%

 

 

 

Arkusz identyfikacji, oceny oraz okreslenia metody przeciwdziałania ryzyku (ryzyko przewidywane) w 2018 r.

 

Przewidywane ryzyko Przeciwdziałanie ryzyku przewidywanemu
Lp. Cel - Zadanie Ryzyko (wraz z podaniem kategorii) Wpływ Prawdopodobieństwo Istotność ryzyka Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku.
1 2 3 4 5 6 7
1. Zapewnienie odpowiedniej liczby łóżek (miejsc) do hospitalizacji pacjentów Obszar medyczny
(kategoria wewnętrzna)
Średni Średni Średni Regularna analiza liczby hospitalizowanych pacjentów oraz wykorzystania łóżek w poszczególnych oddziałach. Analiza liczby pacjentów zgłaszających się do Szpitala oraz profilu schorzeń. Rozbudowa Szpitala oraz poszerzenie bazy łóżkowej w zagrożonych niedoborem miejsc.
2. Zarządzanie zobowiązaniami Obszar ekonomiczny
(kategoria wewnętrzna i zewnętrzna)
Średni Średni Średni Bieżąca analiza sytuacji płatniczej Zakładu. W razie potrzeby zawieranie porozumień w zakresie terminów płatności.
3. Organizowanie i koordynowanie prac inwestycyjnych szpitala Obszar inwestycyjny
(kategoria wewnętrzna i zewnętrzna)
Średni Średni Średni Monitorowanie realizacji prac inwestycyjnych.
4. Bezpieczeństwo systemu informatycznego Obszar operacyjny
(kategoria wewnętrzna i zewnętrzna)
Średni Średni Średni Monitorowanie i kontrola systemów informatycznych. Kontrola sprzętu informatycznego. Kontrola zabezpieczeń sieci i systemów informatycznych. Kontrola uprawnień użytkowników. Kontrola przetwarzania danych.
5. Zapewnienie pomieszczeń do przechowywania archiwalnej dokumentacji medycznej. Obszar inwestycyjny
(kategoria wewnętrzna i zewnętrzna)
Wysoki Wysoki Wysoki Monitorowanie stanu pomieszczeń. Zwiększenie powierzchni Archiwum – wygospodarowanie nowych pomieszczeń.
6. Realizacja projektów dofinansowanych z programów unijnych. Obszar inwestycyjny
(kategoria wewnętrzna i zewnętrzna)
Wysoki Wysoki Wysoki Prowadzenie bieżącego monitoringu stanu realizacji projektu w odniesieniu do harmonogramu umowy.
7. Zapewnienie pomieszczeń Aptece Szpitalnej. Obszar inwestycyjny
(kategoria wewnętrzna i zewnętrzna)
Wysoki Wysoki Wysoki Szpital posiada zaakceptowany konspekt planu modernizacji Szpitala w którym ujęta jest realizacja budowy nowej Apteki przewidywana na lata 2019-2020.

 

Metryka strony

Udostępniający: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Kulesza-Huryń

Data wytworzenia: 2017-11-10

Wprowadzający: Bogusław Bajko

Data modyfikacji: 2017-11-10

Opublikował: Bogusław Bajko

Data publikacji: 2017-11-10