Statut Szpitala

 

Załącznik do uchwały Nr XXV/303/1
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 22 lutego 2013 r.

 

S T A T U T
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Białymstoku

 

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Zakład posiada osobowość prawną.

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego Zakład wykonuje Województwo Podlaskie.

§ 3. Siedzibą Zakładu jest miasto Białystok.

§ 4. Zakład działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), zwanej w dalszej części statutu „Ustawą”,
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164 poz. 1027 ze zm.),
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
5) innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
6) niniejszego Statutu.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ZAKŁADU

§ 5. 1. Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

2. Do zadań Zakładu należy:
1) udzielanie świadczeń szpitalnych,
2) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne,
3) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
4) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.

3. Zakład może również udzielać świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

4. Zakład realizuje zadania związane z wykorzystaniem publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.

5. Zakład może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:
1) usług diagnostycznych,
2) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów,
3) żywienia,
4) sterylizacji,
pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

 

ROZDZIAŁ III
ORGANY ZAKŁADU

§ 6. Organami Zakładu są:
1) Dyrektor,
2) Rada Społeczna.

§ 7. 1. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz.

2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

3. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych,
2) Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.

4. Podczas nieobecności Dyrektora Zakładem kieruje wyznaczony przez niego zastępca.

5. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przepisami prawa do właściwości Zarządu Województwa Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego, wykonuje osoba upoważniona przez Dyrektora Zakładu.

§ 8. 1. Rada Społeczna zwana dalej „Radą”, jest organem inicjującym i opiniodawczym dla organów Województwa Podlaskiego oraz organem doradczym Dyrektora.

2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podlaskiego.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

4. W skład Rady wchodzą:
1) jako przewodniczący - Marszałek Województwa Podlaskiego lub osoba przez niego wyznaczona,
2) jako członkowie – przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Podlaskiego w liczbie nieprzekraczającej 15 osób.

5. Zadania Rady Społecznej określa Ustawa.

6. Zarząd Województwa Podlaskiego odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku:
1) rezygnacji z pełnionej funkcji,
2) zmiany przez organ, który go desygnował,
3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady,
4) podjęcia zatrudnienia w Zakładzie.

7. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady z przyczyn, o których mowa w ust. 6 pkt 3 występuje Przewodniczący Rady.

8. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa Regulamin Rady.

9. Koszty działalności Rady pokrywane są ze środków Zakładu.

10. Obsługę techniczno-administracyjną Rady zapewnia Dział Administracji Zakładu.

 

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU

§ 9. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:

I. Dyrektor Zakładu oraz Rada Społeczna, jako organ doradczy.

II. Przedsiębiorstwa obejmujące rodzaje prowadzonej działalności leczniczej:
1. Szpital Specjalistyczny:
1) Oddział Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii,
2) Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii,
3) Oddział Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej,
a) Pracownia Hemodynamiki
4) Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
5) Szpitalny Oddział Ratunkowy,
6) Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
7) Oddział Ortopedyczno-Urazowy,
8) Oddział Urologii Onkologicznej i Ogólnej,
9) Oddział Otolaryngologii,
10) Oddział Chorób Oczu,
11) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
12) Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
13) Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią,
14) Oddział Neurologii
a) Pododdział Udarowy
15) Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
16) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,
17) Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej
a) Izba Przyjęć
18) Dział Diagnostyki Obrazowej,
19) Dział Diagnostyki Laboratoryjnej,
20) Dział Diagnostyki Układu Krążenia,
21) Dział Fizjoterapii,
22) Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego,
23) Blok Operacyjny,
24) Apteka,
25) Sterylizatornia,
2. Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy:
1) Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy
2) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie
3. Zespół Poradni:
1) Poradnia Leczenia Bólu,
2) Poradnia Gastroenterologiczna,
3) Poradnia Endokrynologiczna,
4) Poradnia Reumatologiczna,
5) Poradnia Osteoporozy,
6) Poradnia Alergologiczna,
7) Poradnia Pulmonologiczna,
8) Poradnia Diabetologiczna,
9) Poradnia Kardiologiczna,
10) Poradnia Nadciśnienia Tętniczego,
11) Poradnia Chirurgiczna,
12) Poradnia Urazowo-Ortopedyczna,
13) Poradnia Urologiczna,
14) Poradnia Laryngologiczna,
15) Poradnia Foniatryczna,
16) Poradnia Audiologiczna,
17) Poradnia Logopedyczna,
18) Poradnia Okulistyczna
a) Pracownia Angiografii Fluoresceinowej z Leczeniem Schorzeń Siatkówki
19) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
20) Poradnia Neonatologiczna,
21) Poradnia Neurologiczna,
22) Poradnia Rehabilitacyjna,
23) Poradnia Okulistyki Dziecięcej,
24) Poradnia Kardiologii Dziecięcej,
25) Poradnia Neurologii Dziecięcej,
26) Poradnia Schorzeń Somatycznych,
27) Poradnia Nefrologii Dziecięcej z Pracownią Urodynamiki,
28) Gabinet zabiegowo-szczepienny,
29) Gabinet diagnostyczno–zabiegowy,
30) Gabinety diagnostyczno–zabiegowe,
31) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej,
32) Gabinet Medycyny Pracy,
33) Gabinet Lekarza Rodzinnego,

III. Pozostałe komórki organizacyjne:
1) Dział Usług Medycznych,
2) Dział Ekonomiczny,
3) Dział Logistyki,
4) Dział Zatrudnienia i Płac,
5) Dział Administracji,
6) Samodzielne stanowiska,
7) Apteka Ogólnodostępna.

IV. Zespoły i Komitety:
1) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych,
2) Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych,
3) Komitet Terapeutyczny
- Zespół ds. Antybiotykoterapii.

§ 10. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

 

ROZDZIAŁ V
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 11. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie.

2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora. Plan finansowy i sprawozdanie z jego realizacji opiniuje Rada.

4. Zakład może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł i na zadania określone w Ustawie.

5. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

6. Zakład na koniec roku obrotowego sporządza roczne sprawozdanie finansowe.

7. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 13. Zmiany w Statucie następują w trybie przewidzianym do jego nadania.

 


ZMIANY W STATUCIE
 1. Uchwała nr XXXVI/436/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
 2. Uchwała nr XLI/489/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
 3. Uchwała nr V/34/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
 4. Uchwała nr XIX/141/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
 5. Uchwała nr XXIII/195/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
 6. Uchwała nr XXXV/323/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.
 7. Uchwała nr XXXIX/359/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.
 8. Uchwała nr XLIV/389/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.
 9. Uchwała nr XLV/419/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Załączniki do treści

 • Uchwała nr XXXVI/436/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego (PDF, 369,78 KB)

  Uchwała nr XXXVI/436/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymsto

 • Uchwała nr XLI/489/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego (PDF, 153,76 KB)

  Uchwała nr XLI/489/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstok

 • Uchwała nr V/34/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego (PDF, 149,02 KB)

  Uchwała nr V/34/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

 • Uchwała nr XIX/141/2015 Sejmiku Województwa Podlaskiego (PDF, 203,26 KB)

  Uchwała nr XIX/141/2015 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

 • Uchwała nr XXIII/195/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego (PDF, 331,41 KB)

  Uchwała nr XXIII/195/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

 • Uchwała nr XXXV/323/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego (PDF, 1,07 MB)

  Uchwała nr XXXV/323/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

 • Uchwała nr XXXIX/359/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego (PDF, 161,71 KB)

  Uchwała nr XXXIX/359/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

 • Uchwała nr XLIV/389/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego (PDF, 346,74 KB)

  Uchwała nr XLIV/389/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

 • Uchwała nr XLV/419/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego (PDF, 568,17 KB)

  Uchwała nr XLV/419/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Metryka strony

Udostępniający: Dział Administracji

Wytwarzający/odpowiadający: Dział Administracji

Data wytworzenia: 2017-04-24

Wprowadzający: Bogusław Bajko

Data wprowadzenia: 2003-11-19

Data modyfikacji: 2018-05-15

Opublikował: Bogusław Bajko

Data publikacji: 2003-11-19